Obchodní podmínky

1. Kupní smlouva.

1.1. Kupní smlouva se uzavírá na základě písemné objednávky kupujícího nebo objednávkou z e-shopu. Objednávka obsahuje: přesnou adresu místa dodání, název výrobku, množství, jednotkové balení, v případě podnikajících fyzických a právnických osob přesnou adresu příjemce faktury, obchodní jméno, IČO, DIČ, podpis osoby oprávněné jednat jménem kupujícího, razítko kupujícího a bankovní spojení.
1.2. Prodávající zašle kupujícímu potvrzení objednávky (zakázky). Pokud kupující zakázky odsouhlasí nebo do 24 hod. nerozporuje, je spolu s objednávkou podepsanou kupujícím považován za uzavřenou kupní
smlouvu.
1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující akceptuje v plném rozsahu podmínky uvedené v potvrzení objednávky (
zakázky) a Všeobecné obchodní podmínky uveřejněné na www.barvy-rozehnal.cz. U opakovaných obchodů a
jednorázových obchodů nad 100 tis.Kč jsou Všeobecné obchodní podmínky nedílnou součástí Rámcové
kupní smlouvy.

2. Dodací a platební podmínky.

2.1. Místem plnění dodávky zboží je sídlo prodávajícího. Dodávka je splněna předáním zboží k přepravě, nebo
kupujícímu při jeho vlastním odvozu zboží.
2.2. Způsob přepravy určí prodávající, pokud není dohodnut vlastní odvoz zboží.
2.3. Prodávající dodá zboží současně s dodacím listem prostřednictvím dopravce do místa určeného kupujícím.
2.4. Zboží bude dodáno kupujícímu v termínu sjednaném potvrzenou kupní smlouvou a to po zaplacení plné kupní ceny v hotovosti nebo kartou na prodejně popř. převodem na účet prodávajícího. Je možno dodat zboží dle možností přepravce i tzv. na dobírku.
2.5. V případě odmítnutí převzetí zboží kupujícím, pokud bylo dodáno v termínu dle uzavřené kupní smlouvy, si
prodávající vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu 30% z ceny neodebraného zboží. Kupující rovněž uhradí
náklady spojené s přepravou odmítnutého zboží.
2.6. Dodávka zboží bude realizována v kvalitě dle příslušné normy, nebo v kvalitě dohodnuté s kupujícím.
2.7. Prodávající je oprávněn dodat množství zboží požadované zákazníkem s přihlédnutím k ucelenému balení.
V případě výroby individuální zakázky bude zákazníkem tolerován 10% rozdíl v požadovaném množství,
způsobený technologickým zpracováním.

3. Prodejní cena.

3.1. Cenou zboží je cena včetně obalu. U většího množství zboží je součástí ceny i doprava viz. kapitola „Doprava“. Cena vratných obalů je na faktuře vyznačena samostatně.
3.2. Cena je uvedena v katalogu a na stránkách našeho e-shopu. Ceny jsou uvedeny bez i včetně DPH.
K základní ceně poskytuje prodávající množstevní nebo smluvní slevy.
3.3. V případě většího množství nebo opakujících se nákupů může být poskytnuta další sleva.

4. Doprava.

4.1. Dopravu zboží si zajišťuje kupující na své náklady nebo ji po domluvě zajistí prodávající na náklady kupujícího.
4.2. Dopravu většího množství zboží EKOLAK zajišťuje f. COLORLAK zdarma dle jejich obch. podmínek.
4.3. Dopravu tepelné izolace (polystyrenu, vaty) zdarma zajišťuje f. KNAUF od 12 palet, firma PENOPOL od 15m3 a firma DCD od 20m3, firma AUSTROTHERM od 20m3 na území Jihomoravského kraje.
4.4. Prodávající si vyhrazuje právo změny podmínek dopravy v závislosti na změnách na straně dodavatelů.

5. Vratné obaly (zvláště kontejnery, sudy a palety).

5.1. Zpětně budou vykupovány pouze obaly čisté, nepoškozené, s viditelným označením odpovídajícím předpisu
ADR, zakoupené u prodávajícího. Lhůta na vrácení sudů a dřevěných palet činí 3 měsíce ode dne prodeje,
lhůta na vrácení kontejnerů činí 2 měsíce ode dne prodeje. Po uplynutí této doby mohou být fakturované
vratné obaly (sudy, palety) vykoupeny pouze po dohodě.
5.2. Nevyhovující obaly, to je obaly nesplňující podmínku v odstavci 5.1, nebudou zpětně vykoupeny. Kupující
bude neprodleně vyrozuměn o druhu a množství nevykoupených obalů. Tyto nevykoupené obaly si kupující
ve lhůtě 14 dnů odveze na vlastní náklady. Pokud tak neučiní, souhlasí kupující s tím, že tyto obaly budou
prodávajícím zlikvidovány bez náhrady.
5.3. Na vykupované vrácené obaly vystaví prodávající dobropis v plné výši jejich pořizovací ceny.
5. Storno objednávky
5.1Objednávku lze stornovat e-mailem, případně telefonicky.
5.2.Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, tj. do doby zaplacení. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
5.3.Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde ke zvýšení ceny zboží na straně dodavatele prodávajícího anebo pokud není schopen zboží za jím uvedenou cenu v danou chvíli dodat z jiných důvodů. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo odeslána na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena ve stanoveném termínu. Platba ze strany zákazníka se považuje za řádně uhrazenou v případě, že je nejpozději v den splatnosti (uvedený na faktuře) řádně a úplně připsána na účet prodávajícího.

6. Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na kvalitu zboží dle obchodního zákoníku. Na obalu je uvedeno
výrobcem doporučené datum spotřeby.
¨

7. Reklamace.

7.1. Kupující je povinen převzít zboží ihned po dodání do místa určení. Pokud při převzetí budou zjištěny zjevné
vady, musí kupující sepsat s dopravcem protokol o škodě. Tyto zjevné vady uplatní kupující u prodávajícího
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po převzetí zboží, přičemž tyto zjevné vady nejsou důvodem
k odmítnutí převzetí zásilky nebo její části od přepravce.
7.2. Ostatní vady, mimo vady popsané v odst. 7.1, uplatní kupující u prodávajícího nejpozději do 10 dnů po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.
7.3. Kupující je povinen zabránit škodě dalším používáním zboží, u kterého již zjistil závadu.
7.4. Reklamaci musí kupující u prodávajícího uplatnit písemnou formou . Kupující je povinen uložit reklamované zboží odděleně a zajistit ho proti dalšímu poškození.
7.5. Písemná forma pro uplatnění reklamace musí obsahovat : název zboží, balení, množství, výrobní příkaz, popis vady, průvodní doklady, a případně protokol o reklamaci podepsaným dopravcem. Pokud je to možné
kupující přiloží vzorek zboží případně vzorek nátěru.
7.6. Prodávající oznámí kupujícímu nejpozději do 30 ti kalendářních dnů po uplatnění reklamace výsledek
reklamačního řízení, případně prodávající se dohodne s kupujícím na jiném termínu oznámení výsledku
reklamačního řízení a to vzhledem k povaze vady (např. v případě nutnosti provedení dlouhodobých
zkoušek).
7.7. Uplatněná reklamace není důvodem odstoupení od kupní smlouvy.
7.8. Prodávající neodpovídá za škody, které vznikly nesprávným použitím zboží.

8. Vyšší moc.

Prodávající má právo pozastavit sjednané dodávky zboží nebo odstoupit od smlouvy bez povinnosti jakéhokoliv
vyrovnání kupujícímu v případě zásahu vyšší moci, za kterou se považuje zejména : živelné pohromy, požáry,
stávky, kolektivní a odborové spory, nedostatky a výluky v dopravě, změny obecně platných předpisů, zásah vlády a vládních úřadů, válka, teroristické akce a veřejné porušení pořádku.

9.Všeobecná ustanovení.

9.1.Kupující zašle objednávku a potvrzenou kupní smlouvu na adresu obchodního úseku :

Přemysl Rozehnal
Brněnská 207
69611 Mutěnice
+420 603 585 889
prema.rozehnal@seznam.cz
nebo prostřednictvím našeho e-shopu.

9.2.Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součásti kupní smlouvy. Podpisem kupní smlouvy vzniká
oběma zúčastněným stranám závazek, jehož obsah všeobecné obchodní podmínky konkretizují. Případné vzniklé spory budou řešeny nejprve cestou smíru. Jestliže nebude taková dohoda možná, bude spor předán
příslušnému soudu k rozhodnutí.
9.3.Pokud prodávající uzavře s kupujícím rámcovou kupní smlouvu, jsou všeobecné kupní obchodní podmínky
součástí této smlouvy a platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené v souladu s rámcovou kupní smlouvou.
9.4.Kupující se zavazuje, že zboží dodané prodávajícím nebude exportovat bez předchozího souhlasu
prodávajícího.
9.5. Zboží je do doby úhrady kupní ceny na účet prodávajícího majetkem prodávajícího a nesmí být zcizeno ani
použito jako předmět zástavy.
9.6.Kupující je povinen učinit všechna opatření, která zabrání vzniku škod, včetně škody na zboží prodávajícího.
Opatření se týkají zejména uskladnění zboží, jeho ochrany a zabezpečení proti požáru a zamezení vzniku
dalších škod.

V Mutěnicích dne 8.1.2013


 
akční nabíka

Barvy laky Rozehnal, okr. Hodonín

Míchání a prodej barev, laků, tmelů a zateplovacích systémů. Zastoupení značek HET, Ekolak a Colorlak. Velkoobchod se zábavní pyrotechnikou.
Věříme, že se nám spolu s našimi dodavateli a profesionálním přístupem podaří splnit všechny vaše požadavky min. na 100% ke spokojenosti vás budoucích i současných zákazníků.

Fotografie z prodejny »
 

Naši partneři

Ekolak Colorlak Heat Likov Siga Zwaluw Viton
Barvy laky Rozehnal
Profesionální prodejce zateplovácí systémů, nátěrových hmot a příslušenství
Odkazy: ekolak - primalex - heat - colorlak - knauf

Platební karty
Provozní doba:
Po - Pá:
7.00 hod. – 13.00 hod.,
14.00 hod. – 17.00 hod.
So: 7.00 hod. - 11.00 hod.

Cookies »
PYROTECHNIKA ROZEHNAL »
Čisté Mutěnice »

IČ: 65382846
Rozehnal, Brněnská 207
696 11 Mutěnice,
okr. Hodonín | a2